Shpallje Procedurash për Vend të Lirë Pune – Specialist Inxhinier Ndërtimi

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë
12.07.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë
Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së
Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Agjencia e Shërbimeve
Funerale shpall procedurat e konkurimit për vendin e lire të punës për pozicionin:

1 (një) Specialist Inxhinier Ndërtimi – Kategoria e pagës III-b

SHPALLJE PER VEND TE LIRE PUNE