Shpallje Procedurash për Vend të Lire Pune – Përgjegjës Varrezash për 13 Njësitë Administrative

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë
12.07.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë
Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së
Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Agjencia e Shërbimeve
Funerale shpall procedurat e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:
1 (një) Përgjegjës Varrezash për 13 Njësitë Administrative– Kategoria e pagës III-b

Shpalllje Procedurash – Pergjegjes per 13 Njesi Administrative