Misioni & Objektivat

       1. Menaxhim eficent i territorit të varrezave publike

Veprimet kryesore që duhen ndërmarrë për përmbushjen e objektivit:

 • Respektim i distancave ligjore midis varrezave (2018-2022)
 • Riaftësim i varrezave ekzistuese përmes varrezës murale [rreth 4000 zhvendosje si 5-vjecar] (2018-2022)
 • Aplikimi i varrezës familjare (2018-2022)

       2. Krijimi i varrezave te reja publike për qytetin e Tiranes

Veprimet kryesore që duhen ndërmarrë për përmbushjen e objektivit:

 • Shtimi i siperfaqes për varrezën publike Tufinë 6ha (2019-2022)
 • Shtimi i siperfaqes per varrezën publike Sharrë 3ha (2020-2022)
 • Ndërtimi i varrezave të reja publike sipas miratimit të planit urbanistik të Bashkisë Tiranë (-2022)
 • Ndertimi i varrezave te reja murale (2021-2022)

    3Rehabilitimi i zyrave të punonjësve për sektorin Tufinë dhe Sharrë. Punime në insfrastrukturë për sektorët Sharrë dhe Tufinë

Veprimet kryesore që duhen ndërmarrë për përmbushjen e objektivit:

 • Hartimi i projektit (perfunduar)
 • Realizimi i projekt-zbatimit (Tetor 2018-Mars 2019)

      4. Informatizimi i të dhënave për të ndjerët

Veprimet kryesore që duhen ndërmarrë për përmbushjen e objektivit:

 • Krijimi i regjistrave elektronike (2019)
 • Përditësimi i të dhënave (ne vijim)
 • Infrastruktura mbështetëse elektronike (-2020)

     5. Rritja e të ardhurave përmes shërbimeve të reja në varrezat publike

Veprimet kryesore që duhen ndërmarrë për përmbushjen e objektivit:

 • Aplikimi i ceremonive mortore (2019-2022)
 • Shërbime ekstra në mirëmbajtjen e varrezave publike (2018-2022)