Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Agjencia e Shërbimeve Funerale shpall procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

1 (një) Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë – Klasa e pagës II

Punetor varrezash Sharre – A.SH.F Njoftim per vend te lire pune