Varrmihës në Sektorin Tufinë- A.SH.F Njoftim i listes paraprake

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar).

Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

– 1 (një) Varrmihës në Sektorin Tufinë – Klasa e pagës VIII

Kandidati i cili kalon në fazën e dytë të konkurimit për pozicionin varrmihës është:

1. Halil Karaj

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 10 Gusht 2020 ora 12.00, në ambientet e Agjencisë së Shërbimeve Funerale.

Varrmihes – A.SH.F Njoftim i listes paraprake