Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall-Bastar – Njoftim i rezultatit të vlerësimit

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lire pune për pozicionin:

  •  Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall-Bastar

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr.Emër MbiemërPikët e dokumentaveIntervista me gojëTotali i pikëve
  1Sami Deda          20 pikë        52.2 pikë    72.2 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.