Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Operacionale – Njoftim i listës paraprake

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për një vend të lirë pune për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Operacionale

Kandidati i cili kalon në fazën e dytë të konkurimit për pozicionin Drejtor është:

  1. Kris Naço

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 26 janar 2023, në orën 10:00, në ambientet e Agjencisë së Shërbimeve Funerale.