Specialist Marrëdhënie me Publikun e Median – Shpallje e rezultatit të vlerësimit

SHPALLJE E REZULTATIT TË VLERËSIMIT

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune për pozicionin:

  • Specialist Marrëdhënie me Publikun e Median

Rezultati i konkurimit për pozicionin Specialist Marrëdhënie me Publikun e Median është:

Nr.Emër MbiemërPikët e dokumentaveIntervista me gojëTotali i pikëve
1Ornela Bixhi            29.3 pikë         55 pikë     84.3 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka. Afati i ankimit është dy ditë nga shpallja e rezultatit të vlerësimit.