Shpallje fituesi për Përgjegjës Varrezash për Njësitë Administrative

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

– Përgjegjës Varrezash për 13 Njësitë Administrative – Kategoria e pagës III-b

Fituesi për pozicionin Përgjegjës Varrezash është si më poshtë vijon:

– Z.Shaban Alushi

Njoftohet Z.Shaban Alushi për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 16.07.2020 për urdhrin e emërimit.

A.SH.F- Shpallje fituesi per Pergjegjes per Njesite Administrative