Shpallje e rezultatit të vlerësimit- Shofer manovrator në Sektorin Sharrë

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lire pune për pozicionin:

  •  Shofer manovrator në Sektorin Sharrë

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr.Emër MbiemërPikët e dokumentaveIntervista me gojëTotali i pikëve
  1Refat Gorçellari               31 pikë           49.2 pikë        80.2 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.