Shofer manovrator ne Sektorin Tufine

SHPALLJE E REZULTATIT TË VLERËSIMIT

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

  • Shofer manovrator në Sektorin Tufinë  (një shofer)

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr.

Emër Mbiemër

Pikët e dokumentave

Intervista me gojë

Totali i pikëve

  1

Dragut Kuka

               27 pikë

           53 pikë

        80 pikë

 

Kandidatë të skualifikuar nuk ka. Afati i ankimit është dy ditë nga shpallja e rezultatit të vlerësimit.

Shofer manovrator – A.SH.F Shpallje e rezultatit te vleresimit