Përgjegjës Varrezash për 13 Njësitë Administrative- Njoftim kandidati

NJOFTIM I LISTËS PARAPRAKE
Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar).


Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

– Përgjegjës Varrezash për 13 Njësitë Administrative– Kategoria e pagës III-b

Kandidati i cili kalon në fazën e dytë të konkurimit për pozicionin Përgjegjës Varrezash është:

1. Shaban Alushi

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 06 Korrik 2020 ora 12.00, në ambientet e Agjencisë së Shërbimeve Funerale.

Pergjegjes per Njesite Administrative- A.SH.F Njoftim kandidati