Varrmihës në Sektorin Tufinë

SHPALLJE E REZULTATIT TË VLERËSIMIT

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

  • 1 (një) Varrmihës në Sektorin Tufinë

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr.

Emër Mbiemër

Pikët e dokumentave

Intervista me gojë

Totali i pikëve

  1

Vath Luka

18 pikë

53.6 pikë

71.6 pikë

 

Kandidatë të skualifikuar nuk ka. Afati i ankimit është dy ditë nga shpallja e rezultatit të vlerësimit.

Varrmihes ne Sektorin Tufine – SH.K.P Shpallje e rezultatit te vleresimit