Varrmihës në Sektorin Tufinë

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Agjencia e Shërbimeve Funerale rishpall procedurën e konkurimit për një vend të lire pune për pozicionin:

1 (një) Varrmihës në Sektorin Tufinë – Klasa e pagës VIII

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

 1. Kryen hapjen e varrit vetëm me urdhër të përgjegjësit të sektorit dhe në vendin e përcaktuar prej këtij të fundit.
 2. Hapja e varrit bëhet sipas KTZ dhe brenda kushteve dhe përmasave të caktuara në rregullat e rregullores teknike për projektimin dhe ndërtimin e varrezave.
 3. Për çdo problem që del gjatë hapjes së varrit ndalon procesin e punës dhe njofton menjëherë përgjegjësin e sektorit.
 4. Përgjigjet për dëmtimin ose përdorimin e infrastukturës brenda territorit të varrezave si të shesheve rrugëve kryesore apo dytësore për varrime, qoftë edhe me urdhër të përgjegjësit të sektorit.
 5. Gjatë punës është i detyruar të mbajë veshjet e punës dhe masat e tjera mbrojtëse.
 6. Kryen dizinfektimin e ambientit pas kryerjes së varrimit.
 7. Përgjigjet për çdo veprim hapje-mbyllje varri të kryer pa urdhër të përgjegjësit të sektorit.

1. KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit për pozicionin varrmihës janë:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë kryer arsimin 8-vjeçar;
 3. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 4. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 5. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

2. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për aplikim (me shkrim dore);
 2. Curriculum Vitae (jetëshkrimi);
 3. Fotokopje e diplomës së shkollës e noterizuar
 4. Fotokopje e kartës se identitetit;
 5. Çertifikatë e përbërjes familjare;
 6. Fotokopje e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 7. Motivacioni i largimit nga puna e fundit (nëse është i punësuar ose ka qënë i punësuar);
 8. Raport mjeko-ligjor;
 9. Vërtetim i gjendjes gjyqësore;
 10. Dy fotografi (përmasa 2.5×3.5 cm)

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në zyrën e protokollit të Agjencisë së Shërbimeve Funerale brenda datës 04 Gusht 2021.

3. REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 06 Gusht 2021, Njësia e Burimeve Njerëzore në Agjencinë e Shërbimeve Funerale do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Agjencisë  dhe stendat e informimit të publikut, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e pranimit si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit për pozicionin e lirë të punës dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht (nëpërmjet komunikimit telefonik), për shkaqet e moskualifikimit.

4. MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe për vlerësimet e rezultateve individale në punë.Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

5. DATA E DALJES SË REZULTATIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njësia e Burimeve Njerëzore do të njoftojë ata individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet komunikimit telefonik). Njësia e Burimeve Njerëzore do të shpallë fituesin në faqen zyrtare të Agjencisë, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe stendat e informimit të publikut.

Varrmihes ne Sektorin Tufine – A.SH.F Rishpallje per vend te lire pune Gusht 2021