Specialist Marredhenie me Publikun e Median – Shpallje e fituesit

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.470, datë 06.01.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune shpall fituesin për pozicionin:

  • Specialist Marrëdhënie me Publikun e Median

Fituesi për pozicionin Specialist Marrëdhënie me Publikun e Median është si më poshtë vijon:

  • Znj. Enkeleda Salillari

Njoftohet Znj. Enkeleda Salillari për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 19.07.2022.