Specialist Marrëdhënie me Publikun e Median – Njoftim i listës paraprake

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.470, datë 06.01.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për një vend të lirë pune për pozicionin:

  • Specialist Marrëdhënie me Publikun e Median

Kandidati i cili kalon në fazën e dytë të konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

  1. Enkeleda Salillari

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 12 korrik 2022, në orën 10.00, në ambientet e Agjencisë së Shërbimeve Funerale.