SHPALLJE E REZULTATEVE TË VLERËSIMIT

SHPALLJE E REZULTATEVE TË VLERËSIMIT

 

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

 Roje në Sektorin Tufinë 

Rezultati i konkurimit për pozicionin Roje është:

 

Nr.Emër MbiemërPikët e dokumentaveIntervista me gojëTotali i pikëve
1Flamur Doka28.352.280.5

Roje Tufine – A.SH.F Shpallje e rezultatit te vleresimit