Shofer manovrator ne Sektorin Tufine

SHPALLJE E FITUESIT

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune shpall fituesin për pozicionin:

  • Shofer manovrator në Sektorin Tufinë

Fituesi për pozicionin Shofer manovrator është si më poshtë vijon:

  • Dragut Kuka

Njoftohet Z.Dragut Kuka për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 14.06.2021.

Njësia e Burimeve Njerëzore

Shofer manovrator – A.SH.F Shpallje e fituesit