Roje në Sektorin Sharrë- Shpallje e fituesit

SHPALLJE E FITUESIT

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

– Roje në Sektorin Sharrë (1 roje)

Fituesi për pozicionin Roje është si më poshtë vijon:

– Z. Selim Çullhaj

Njoftohet Z.Selim Çullhaj për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 08.03.2021.

Roje – A.SH.F Shpallje fituesi