Roje ne Sektorin Sharre

SHPALLJE E FITUESVE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për dy vende të lira të punës shpall fituesit për pozicionin:

  • Roje në Sektorin Sharrë (2 roje)

Fituesit për pozicionin Roje janë si më poshtë vijon:

  • Z. Skënder Bleta
  • Z.Eni Muça

Njoftohen Z.Skënder Bleta dhe Z.Eni Muça për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 14.06.2021.

Njësia e Burimeve Njerëzore

Roje ne Sektorin Sharre – A.SH.F Shpallje e fituesve