Roje ne Sektorin Sharre

SHPALLJE E REZULTATIT TË VLERËSIMIT

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për dy vende të lira pune për pozicionin:

  • Roje në Sektorin Tufinë  (dy roje)

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr.

Emër Mbiemër

Pikët e dokumentave

Intervista me gojë

Total ii pikëve

1

Skënder Bleta

               29.3 pikë

           53.4 pikë

        82.7 pikë

2

Eni Muça

               22.3 pikë

           51 pikë

        73.3 pikë

 

 

Kandidatë të skualifikuar nuk ka. Afati i ankimit është dy ditë nga shpallja e rezultateve të vlerësimit.

Roje ne Sektorin Sharre – A.SH.F Shpallje e rezultatit te vleresimit