Punëtorvarrezash në Sektorin Sharrë – Shpallje e fituesve

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për gjashtë vende të lira pune shpall fituesit për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë

Fituesit për pozicionin Punëtor varrezashjanë si më poshtë vijon:

  1. Emiljano Muça
  2. Lavdije Tafa
  3. Dashnor Muça
  4. Besnik Xhameta
  5. Sulejman Xhepa
  6. Dylbere Muça

Njoftohen personat për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 07.11.2022.