Punëtor varrezash Sektori Tufinë- Shpallje e fituesit

 

SHPALLJE E FITUESIT

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune shpall për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë (një punëtor)

Fituesi për pozicionin Punëtor varrezash është si më poshtë vijon:

  • Sami Hyka

Njoftohet Z. Sami Hyka për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 31.05.2021 për urdhërin e emërimit.

 

Punetor varrezash Tufine – A.SH.F Shpallje e fituesit