Punëtor varrezash në Tufinë – Shpallje e rezultatit të vlerësimit

SHPALLJE E REZULTATEVE TË VLERËSIMIT

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për 1 (një) vend të lirë pune për pozicionin:

– Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

Rezultati i konkurimit për pozicionin Punëtor varrezash është:

Nr.

Emër Mbiemër

Pikët e dokumentave

Intervista me gojë

Totali i pikëve

1

Sami Hyka

          28 pikë

         46 pikë

        74 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka. Afati i ankimit është dy ditë nga shpallja e rezultateve të vlerësimit.

Punetor varrezash Tufine – A.SH.F Shpallje e rezultateve te vleresimit