Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë – Shpallje e rezultatit të vlerësimit

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për gjashtë vende të lira pune për pozicionin:

  •  Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr.Emër MbiemërPikët e dokumentaveIntervista me gojëTotali i pikëve
1Lulzim Xhafa27 pikë47.4 pikë74.4 pikë
2Skerdi Bulku23.3 pikë50.4 pikë73.7 pikë
3Besjana Sula22.7 pikë49.8 pikë72.5 pikë
4Suzana Shima20.7 pikë51   pikë71.7 pikë
5Dorina Baçelja22.3 pikë49   pikë71.3 pikë
6Armand Shtishi21.7 pikë49.4 pikë71.1 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.