Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë – Shpallje e fituesve

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për gjashtë vende të lira pune shpall fituesit për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

Fituesit për pozicionin Punëtor varrezashjanë si më poshtë vijon:

  1. Armand Shtishi
  2. Besjana Sula
  3. Dorina Baçelja
  4. Lulzim Xhafa
  5. Skerdi Bulku
  6. Suzana Shima

Njoftohen personat për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 07.11.2022.