Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë – Njoftim i listës paraprake

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për vendet vakante të punës për pozicionin:

6 (gjashtë) Punëtorë varrezash në Sektorin Tufinë

Kandidatët të cilët kalojnë në fazën e dytë të konkurimit për pozicionin punëtor varrezash në Sektorin Tufinë janë:

  1. Armand Shtishi
  2. Besjana Sula
  3. Dorina Baçelja
  4. Lulzim Xhafa
  5. Skerdi Bulku
  6. Suzana Shima

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 31 tetor 2022, nga ora 10:30 deri në orën 12:30, në ambientet e Agjencisë së Shërbimeve Funerale.