Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë – Shpallje e rezultatit të vlerësimit

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për gjashtë vende të lira pune për pozicionin:

  •  Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr.Emër MbiemërPikët e dokumentaveIntervista me gojëTotali i pikëve
1Dylbere Muça26 pikë46.2 pikë72.2 pikë
2Emiljano Muça23 pikë48.6 pikë71.6 pikë
3Besnik Xhameta27.7 pikë43.8 pikë71.5 pikë
4Dashnor Muça26 pikë45.4 pikë71.4 pikë
5Lavdije Tafa24.7 pikë46.6 pikë71.3 pikë
6Sulejman Xhepa22.3 pikë48.8 pikë71.1 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.