Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë – Njoftim i listës paraprake

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për vendet vakante të punës për pozicionin:

6 (gjashtë) Punëtorë varrezash në Sektorin Sharrë

Kandidatët të cilët kalojnë në fazën e dytë të konkurimit për pozicionin punëtor varrezash në Sektorin Sharrë janë:

  1. Emiljano Muça
  2. Lavdije Tafa
  3. Dashnor Muça
  4. Besnik Xhameta
  5. Sulejman Xhepa
  6. Dylbere Muça

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 31 tetor 2022, nga ora 08:00 deri në orën 10:00, në ambientet e Agjencisë së Shërbimeve Funerale.