Punetor varrezash ne Sektorin Sharre dhe ne Sektorin Tufine

NJOFTIM I LISTËS PARAPRAKE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për vendet vakante të punës për pozicionin :

 

5 (pesë) Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë

4 (katër) Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

 

  • Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe për vlerësimet e rezultateve individale në punë. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

 

  • Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

 

Kandidati i cili kalon në fazën e dytë të konkurimit për pozicionin punëtor varrezash në Sektorin Sharrë dhe në Sektorin Tufinë janë:

 

  1. Islam Aliaj                                           5. Ada Hasmeta
  2. Merita Trezhnjeva                               6. Blerina Shima
  3. Liljana Muça                                       7. Flamur Krasniqi
  4. Rabihane Muça                                    8. Armand Qordja

 

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 01 Mars 2021 duke filluar nga ora 09.30 deri në orën 12.30, në ambientet e Agjencisë së Shërbimeve Funerale.

 

 Njoftim i listës paraprake