Punetor varrezash ne Sektorin Sharre dhe ne Sektorin Tufine- Shpallje fituesi

SHPALLJE E FITUESVE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për 9 vende të lira pune për pozicionin:

– Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë ( pesë punëtorë)
– Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë (katër punëtorë)

Fituesit për pozicionin Punëtor varrezash janë si më poshtë vijon:

1. Z. Armand Qordja
2. Z.Islam Aliaj
3. Znj.Liljana Muça
4. Znj.Blerina Shima
5. Znj.Ada Hasmeta
6. Znj.Rabihane Muça
7. Znj.Merita Trezhnjeva
8. Z.Flamur Krasniqi

Njoftohen personat e mësipëm për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 08.03.2021.

Punetor varrezash – A.SH.F Shpallje e fituesve