Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë dhe në Sektorin Tufinë

SHPALLJE E REZULTATEVE TË VLERËSIMIT

 

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për 9 vende të lira pune për pozicionin:

 

  • Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë
  • Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

 

 

Rezultati i konkurimit për pozicionin Punëtor varrezash është:

Nr.

Emër Mbiemër

Pikët e dokumentave

Intervista me gojë

Totali i pikëve

1

Armand Qordja

31 pikë

54.2 pikë

85.2 pikë

2

Islam Aliaj

28.7 pikë

54 pikë

82.7 pikë

3

Liljana Muça

28.3 pikë

53 pikë

81.3 pikë

4

Blerina Shima

26.7 pikë

50.8 pikë

77.5 pikë

5

Ada Hasmeta

26 pikë

49.6  pikë

75.6 pikë

6

Rabihane Muça

27.3 pikë

47.6 pikë

74.9 pikë

7

Merita Trezhnjeva

25 pikë

48.2 pikë

73.2 pikë

8

Flamur Krasniqi

24.3 pikë

46.8 pikë

71.1 pikë

 

Kandidatë të skualifikuar nuk ka. Afati i ankimit është dy ditë nga shpallja e rezultateve të vlerësimit.

Punetor varrezash – A.SH.F Shpallje e rezultateve te vleresimit