Punetor varrezash ne Sektorin Sharre

SHPALLJE E REZULTATIT TË VLERËSIMIT

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për 1 (një) vend të lirë pune për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Sektorin  Sharrë

Rezultati i konkurimit për pozicionin Punëtor varrezash është:

Nr.Emër MbiemërPikët e dokumentaveIntervista me gojëTotali i pikëve
1Gëzim Muça            24 pikë         47.2 pikë     71.2 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka. Afati i ankimit është dy ditë nga shpallja e rezultatit të vlerësimit.

Punetor varrezash Sharre – A.SH.F Shpallje e rezultatit te vleresimit