Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall-Bastar- Rezultatet e vlerësimit

SHPALLJE E REZULTATEVE TË VLERËSIMIT

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Nr.2743, datë 22.01.2021 të Kryetarit të Bashkisë Tiranë “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall-Bastar

Rezultati i konkurimit për pozicionin Punëtor varrezash është:

Nr.

Emër Mbiemër

Pikët e dokumentave

Intervista me gojë

Totali i pikëve

  1

Selim Duka

24.3

50.8

75.1

 

Kandidatë të skualifikuar nuk ka. Afati i ankimit është dy ditë nga shpallja e rezultateve të vlerësimit.

Punetor varrezash Zall- Bastar – A.SH.F Shpallje e rezultatit te vleresimit