Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Kashar – Shpallje e fituesit

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.470, datë 06.01.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune shpall fituesin për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Kashar

Fituesi për pozicionin Punëtor varrezashështë si më poshtë vijon:

  • Z.Kujtim Fuçija

Njoftohet Z. Kujtim Fuçija për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 06.05.2022.