Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Kashar – Njoftim i listës paraprake

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr.470, datë 06.01.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për një vend të lirë të punës për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Kashar

Kandidati i cili  kalon në fazën e dytë të konkurimit për pozicionin punëtor varrezash është:

  1. Kujtim Fuçija

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 30 maj 2022, nga ora 09.00 në ambientet e Agjencisë së Shërbimeve Funerale.