Njoftimin e listes paraprake per pozicionin e punes Specialist Finance e Dyte.

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar).

Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

– Specialist Finance e Dytë (1 Specialist)

Kandidati i cili kalon në fazën e dytë të konkurimit për pozicionin Specialist Finance e Dytë është:

1. Ensa Llaci

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 02 Dhjetor 2020 ora 09.30, në ambientet e Agjencisë së Shërbimeve Funerale.