Njoftim i listes paraprake- Punetor varrezash ne Njesine Administrative Vaqarr

NJOFTIM I LISTËS PARAPRAKE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr.470, datë 06.01.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për një vend të lirë të punës për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Vaqarr

Kandidati i cili  kalon në fazën e dytë të konkurimit për pozicionin punëtor varrezash është:

  1. Algert Nozlli

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 27 qershor 2022, nga ora 10.00 në ambientet e Agjencisë së Shërbimeve Funerale.